Poziomy

 
 

1

początkujący/fałszywy początkujący

beginner/false beginner

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego lub dla tych, które miały kontakt z językiem wiele lat temu i znają tylko pojedyncze słowa i wyrażenia. Celem kursu jest osłuchanie się z językiem, przygotowanie do komunikacji w podstawowych sytuacjach życiowych oraz nabycie niezbędnych strategii uczenia się języka obcego.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć proste wypowiedzi i przeczytać proste teksty dotyczące konkretnych aspektów życia codziennego, np. opis drogi do jakiegoś miejsca, jadłospis w restauracji, ogłoszenie w gazecie;

- w prosty sposób opisać siebie i innych (podać miejsce zamieszkania, zainteresowania, zawód, itd.) oraz formułować bardzo proste pytania z zakresu życia prywatnego;

- prowadzić bardzo prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i jest gotowy do pomocy;

- napisać krótki tekst (np. pocztówkę z pozdrowieniami) i wypełnić bardzo prosty formularz osobowy.

 

2

podstawowy

elementary

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają za sobą około roku regularnej nauki lub dla tych, które uczyły się na poziomach podstawowych kilka lat temu i zamierzają wrócić do systematycznego uczenia się języka. Celem kursu jest przypomnienie i utrwalenie zdobytych wcześniej umiejętności, umożliwienie komunikowania się w podstawowych sytuacjach życiowych oraz kształcenie strategii komunikacyjnych i technik uczenia się.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć proste wypowiedzi i teksty na tematy związane z nim samym i życiem codziennym;

- zrozumieć proste wypowiedzi ustne i pisemne nawiązujące do wszystkich aspektów czasu: teraźniejszego, przeszłego i przyszłego;

- zadać proste pytania w typowej rozmowie dotyczącej jego samego i innych osób oraz reagować na podobne pytania;

- napisać krótki tekst dotyczący doraźnych potrzeb, np. pocztówkę z wakacji, prostą notatkę, sms.

 

3

nisko średnio-zaawansowany

pre-intermediate

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią zrozumieć i zastosować bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego oraz znają bardzo podstawowe struktury gramatyczne i słownictwo służące do opisu swojego stylu życia, rodziny i znajomych, bliskiego otoczenia, itd. Celem kursu jest stopniowe przygotowanie uczącego się do samodzielnego poradzenia sobie w typowych sytuacjach komunikacyjnych występujących w życiu codziennym i podróży do kraju, gdzie mówi się językiem angielskim, doskonalenie strategii komunikacyjnych i technik uczenia się w celu przygotowania uczącego się do samodzielnej nauki języka.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć typowe wypowiedzi i teksty w zakresie tematów związanych z życiem codziennym;

- w prosty sposób opisać siebie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z ważnymi potrzebami życia codziennego;

- porozumieć się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych wymagających podstawowej wymiany informacji na tematy znane i typowe;

- napisać proste teksty funkcjonalne: notatki, e-maile i proste listy prywatne.

 

4

średnio-zaawansowany

intermediate

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią zrozumieć i zastosować typowe wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego oraz znają podstawowe struktury gramatyczne i słownictwo służące do poruszania się w zakresie typowych tematów: styl życia, zainteresowania, zdrowie, nauka, itd. Celem kursu jest przygotowanie uczącego się do samodzielnego poradzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych występujących w życiu codziennym i podróży do kraju, gdzie mówi się językiem angielskim, rozwijanie płynności w komunikowaniu się oraz doskonalenie strategii komunikacyjnych i technik uczenia się w celu samodzielnej nauki języka. W trakcie kursu uczący się utrwalą i poznają typowe struktury gramatyczne i słownictwo wystarczające do w miarę swobodnego porozumiewania się w standardowych sytuacjach życiowych dotyczących pracy, rozrywki, nauki, stylu życia, zdrowia, itd.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć główne wątki przekazu zawartego w jasnych standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy szkoły, czasu wolnego, itd.;

- opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie lub plany;

- radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie używa się języka angielskiego;

- tworzyć krótkie, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane lub go interesują, np. napisać szczegółowy list prywatny.

 

5

wysoko średnio-zaawansowany

upper-intermediate

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły samodzielność komunikacyjną w typowych sytuacjach życia codziennego, a ich wypowiedzi charakteryzuje stosunkowa płynność. Celem kursu jest doskonalenie płynności i poprawności w komunikowaniu się oraz poszerzenie umiejętności gramatycznych i słownikowych z uwzględnieniem zwrotów i wyrażeń należących do języka potocznego (zwroty utarte i idiomatyczne) oraz takich, które umożliwiają poruszanie się w tematach bardziej specjalistycznych, np. problemy współczesnego świata, ubieganie się o pracę.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo, jeśli te informacje podawane są wolno i wyraźnie;

- poradzić sobie w sytuacjach, w których może się znaleźć w czasie podróży do kraju, gdzie używa się języka angielskiego;

- bez uprzedniego przygotowania włączyć się do rozmów na znane mu tematy, nawet jeśli rozmówcami są rodzimi użytkownicy języka angielskiego;

- łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisać przeżycia, marzenia i ambicje, a także relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia;

- pisać proste teksty na tematy znane lub związane z jego zainteresowaniami.

 

6

wysoko średnio-zaawansowany +

pre-FC

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrzebują rocznego treningu doskonalącego płynność i poprawność językową na poziomie B1+. Jest to kurs egzaminacyjny pomostowy, na którym, oprócz rozwijania ogólnej kompetencji językowej, uczący się zapoznaje z formatami egzaminów zewnętrznych (przede wszystkim FCE) oraz otrzymuje trening technik i strategii egzaminacyjnych.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo, jeśli te informacje podawane są stosunkowo wolno i wyraźnie;

- zrozumieć znaczenie przekazu zawartego w dłuższych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne;

- poradzić sobie w sytuacjach, w których może się znaleźć w czasie podróży do kraju, gdzie używa się języka angielskiego;

- bez uprzedniego przygotowania włączyć się do rozmów na tematy ogólne, które prowadzą rodzimi użytkownicy języka angielskiego;

- opisać doświadczenia, marzenia i ambicje, relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia i poglądy;

- przekazywać pisemnie informacje i poglądy, ustosunkowując się do opinii innych, np. napisać rozprawkę.

 

7

wysoko średnio-zaawansowany egzaminacyjny

FC

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią dość swobodnie pisemnie i ustnie posługiwać się językiem angielskim w większości sytuacji związanych pracą, nauką, rozrywką, itd. oraz znają typowe struktury gramatyczne i słownictwo dotyczące podstawowych dziedzin życia. Celem kursu jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej uczącego się oraz przygotowanie go do standaryzowanych egzaminów zewnętrznych na poziomie B2 (przede wszystkim FC)

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć znaczenie przekazu zawartego w dłuższych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne;

- zrozumieć większość programów telewizyjnych i filmów w standardowej odmianie języka;

- w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji;

- porozumieć się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić bez większych przeszkód rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka;

- pisać szczegółowe teksty w dużym zakresie tematów dotyczących życia osobistego i społecznego, między innymi rozprawki, sprawozdania i listy i przedstawić w nich różne punkty widzenia;

- sprawnie posługiwać się technikami egzaminacyjnymi;

- używać różnych strategii w celu kompensowania braków komunikacyjnych.

 

8

pomostowy zaawansowany

pre-advanced

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią swobodnie pisemnie i ustnie posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach związanych z pracą, nauką, życiem osobistym i społecznym oraz osiągnęły samodzielność w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z posługiwaniem się językiem obcym. Jest to kurs egzaminacyjny pomostowy, na którym, oprócz utrwalenia bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych i słownictwa i rozwijania ogólnej kompetencji językowej, uczący się zapoznaje z formatami egzaminów zewnętrznych (przede wszystkim CAE) oraz otrzymuje trening technik i strategii egzaminacyjnych.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć dłuższe wypowiedzi dotyczące zarówno spraw codziennych, jak i bardziej skomplikowanych tematów, np. artykuły z prasy obcojęzycznej, Internetu i teksty literackie;

- bez większych trudności zrozumieć programy telewizyjne i filmy pod warunkiem, że język nie odbiega daleko od standardu;

- wypowiadać się spontanicznie i płynnie, skutecznie porozumiewając się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych z przedstawicielami różnych kultur;

- formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące różnorodnych zagadnień, dostosowując styl wypowiedzi do potencjalnego odbiorcy;

- sprawnie posługiwać się technikami egzaminacyjnymi;

- używać różnych strategii w celu kompensowania braków komunikacyjnych w taki sposób, by były one ledwie dostrzegalne dla rozmówców.

 

9

zaawansowany

advanced

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią swobodnie pisemnie i ustnie posługiwać się językiem angielskim w sytuacjach związanych pracą, nauką, życiem osobistym i społecznym oraz osiągnęły samodzielność w rozwiązywaniu prawie wszystkich problemów związanych z posługiwaniem się językiem obcym. Celem kursu jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej uczącego szczególnie w odniesieniu do kontekstów zawodowo-naukowych w wielokulturowym świecie oraz przygotowanie go do standaryzowanych egzaminów zewnętrznych na poziomie C1 (przede wszystkim CAE)

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są jasno sformułowane, dotyczące zarówno spraw codziennych, jak i bardziej skomplikowanych tematów, np. wykłady akademickie, artykuły specjalistyczne i teksty literackie;

- bez większych trudności zrozumieć programy telewizyjne i filmy;

- wypowiadać się spontanicznie i płynnie, skutecznie porozumiewając się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych z przedstawicielami różnych kultur, precyzyjnie formułować swoje myśli, nawiązując do wypowiedzi przedmówców. Naturalny płynny tok jego wypowiedzi mogą zakłócić wyłącznie tematy trudne koncepcyjnie;

- formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące skomplikowanych zagadnień, szeroko przedstawiając różne punkty widzenia oraz podtematy oraz dostosowując styl wypowiedzi do potencjalnego odbiorcy;

- sprawnie posługiwać się technikami egzaminacyjnymi;

- sprawnie używać różnych strategii w celu kompensowania braków komunikacyjnych w taki sposób, by były one praktycznie niedostrzegalne dla rozmówców.

 

10

pomostowy doskonalenia biegłości językowej

pre-proficiency

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które swobodnie posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie w większości sytuacji nie wymagających specjalistycznej wiedzy. Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowej uczącego się ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia i aktywnego przetwarzania wysoko wyspecjalizowanych lub potocznych tekstów autentycznych zarówno pisemnych jak i ustnych oraz kontekstów kulturowych charakterystycznych dla danego regionu oraz społeczności międzynarodowej. W trakcie kursu uczący zapoznają się z formatem egzaminu CPE i ćwiczą strategie egzaminacyjne.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć każdą wypowiedź mówioną na żywo lub odbieraną za pomocą mediów, pod warunkiem, że ma trochę czasu, by przyzwyczaić się do akcentu osoby mówiącej;

- z dużą łatwością zrozumieć wszystkie formy języka pisanego łącznie z tekstami wysoko specjalistycznymi i utworami literackimi;

- brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji, stosując w zależności od sytuacji zarówno wyrażenia potoczne jak i język sformalizowany, wyrażać się płynnie, różnicując odcienie znaczeń i biorąc pod uwagę różne uwarunkowania kulturowe;

- wypowiedzieć się pisemnie, stosując odpowiedni styl w złożonych wypowiedziach, takich jak artykuły i opracowania;

- sprawnie posługiwać się technikami egzaminacyjnymi;

- sprawnie używać różnych strategii w celu unikania trudności komunikacyjnych w taki sposób, by były one praktycznie niedostrzegalne dla rozmówców.

 

11

doskonalenie biegłości językowej

 

proficiency

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które swobodnie posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie oraz rozumieją prawie wszystko, co czytają i słyszą. Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowej uczącego się ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia i aktywnego przetwarzania informacji zawartych w wysoko wyspecjalizowanych oraz kolokwialnych tekstach autentycznych z bogatym idiomatycznym słownictwem zarówno pisemnych jak i ustnych w odniesieniu do kontekstów kulturowych charakterystycznych dla danego regionu oraz społeczności międzynarodowej.

Po ukończeniu kursu uczący się potrafi:

- zrozumieć każdą wypowiedź mówioną na żywo lub odbieraną za pomocą mediów, pod warunkiem, że ma trochę czasu, by przyzwyczaić się do akcentu osoby mówiącej;

- z dużą łatwością zrozumieć wszystkie formy języka pisanego łącznie z tekstami wysoko specjalistycznymi i dziełami literackim z poprzednich epok;

- brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji, stosując w zależności od sytuacji zarówno wyrażenia potoczne jak i język sformalizowany, wyrażać się płynnie, różnicując odcienie znaczeń i biorąc pod uwagę różne uwarunkowania kulturowe;

- wypowiedzieć się pisemnie, stosując odpowiedni styl w złożonych wypowiedziach, takich jak artykuły i opracowania, prezentując zagadnienia tak, by ułatwić odbiorcy ich zrozumienie i przyswojenie;

- sprawnie posługiwać się technikami egzaminacyjnymi;

- sprawnie używać różnych strategii w celu unikania trudności komunikacyjnych w taki sposób, by były one praktycznie niedostrzegalne dla rozmówców.

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.